Schoolgids

schooljaar 2020 2021
IKC De Kaap
Christiaan De Wetstraat 23
1091 NG Amsterdam
T: (020) 693 93 75
E: info@obsdekaap.nl of directie@dekaap.amsterdam
www.dekaap.amsterdam

Voorwoord
Hierbij de schoolgids van De Kaap voor het schooljaar 2020-2021. 

Met dit document bent u op de hoogte van de actuele informatie.  
Voor overige belangrijke data en nieuwtjes over de school en wijzigingen en aanvullingen op de
jaarplanning verwijzen wij u tevens naar de Nieuwsbrief die elke 2 weken op vrijdag per email wordt
verstuurd en die tevens op onze website en ouderapp wordt geplaatst.

OBS De Kaap en Kinderopvang Partou hebben op 1 januari 2018 de handen ineen geslagen en vormen
vanaf dat moment een Integraal Kind Centrum (IKC De Kaap).
IKC De Kaap beschikt over een splinternieuw, modern gebouw met een groen en duurzaam
speelplein. Op de begane grond bevinden zich de peutergroepen en de kinderopvang, inclusief BSO.
Op de eerste en tweede verdieping zijn de onderwijsfaciliteiten te vinden. Meerdere voorzieningen
gericht op kinderen van 0-13 jaar bevinden zich bij ons in één gebouw, waarbij school en kinderopvang
intensief samenwerken met de vaste partners Logopediepraktijk Oost, FysioHolland en Fitfood.
Daarnaast hebben we een eigen sportzaal en ontmoetingsruimte die ook beschikbaar zijn voor de
buurt, want als buurtschool willen we graag een centrale functie vervullen in deze wijk. Dus in de
buurt, voor de buurt en samen met de buurt.

Op IKC De Kaap vindt u:
– Onderwijs, opvang en aanvullende voorzieningen voor alle kinderen in de buurt van 0-13 jaar.
– Een IKC dat 52 weken per jaar en 5 dagen per week geopend is van 7.30-18.30u
– Een veelzijdige en uitdagende omgeving voor spelen en leren.
– Een evenwichtige verdeling tussen leren, spelen, sport, natuur en cultuur.
– Vloeiende overgangen voor peuters en kleuters.
– De buurtschool voor betrokken kinderen, ouders en personeel.
Heeft u vragen over de diverse vormen van kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met
vestigingsmanager Alexandra van der Meulen van Kinderopvang Partou via de e-mail:
alexandra.vandermeulen@partou.nl of via het telefoonnummer: 06 23 94 72 67
Heeft u vragen over het onderwijs, dan kunt u contact opnemen met directeur Rob van Beek van IKC
De Kaap via directie@dekaap.amsterdam of info@obsdekaap.nl of telefonisch via (020) 693 93 75
Graag tot ziens op IKC De Kaap!!

De schoolorganisatie
De Kaap is een openbare school
Op een openbare school is ieder kind, elke ouder en elke leerkracht welkom. De kinderen wordt
geleerd respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school maakt actief werk
van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert
democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief
verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. In het openbaar
onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder
recht van spreken, want iedereen doet er toe.
De groepen en de medewerkers
De school telt bij de start van het schooljaar ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De
school heeft twee combinatiegroepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een
groep 7 en een groep 8. Elke groep leerlingen heeft vaste groepsleerkrachten die worden ondersteund
door onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Daarnaast hebben we op de Kaap vaste
vakleerkrachten voor beeldende vorming, muziek en gymnastiek. Soms zijn leerkrachten afwezig door
ziekte, verlof of bijscholing onder schooltijd. Bij kortdurende vervanging wordt er gekeken of dit intern
kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt er extern gezocht naar een
vervanger. Als er op korte termijn geen vervanger beschikbaar is, wordt een groep leerlingen tijdelijk
verdeeld over de andere groepen. Als verdelen geen optie (meer) is, dan wordt u gevraagd uw kind
thuis te houden.

Opleidingsschool
De Kaap is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er op De Kaap gelegenheid is voor onze
toekomst het ROC, de PABO en de UVA kunnen in de
klassen bij ons op school stage lopen. Er zijn geregeld momenten dat zij zelfstandig lesgeven.
Stagiaires werken altijd onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. De student of de
schoolopleider maakt regelmatig beeldopnames ten behoeve van beoordeling en begeleiding in het
kader van de opleiding. Dit beeldmateriaal wordt niet gepubliceerd en wordt niet langer dan
nodig bewaard, volgens de geldende bewaartermijnen. Mocht u bezwaar hebben tegen opnames in
het kader van de opleiding dan kunt u dat bij de directie aangeven aan het begin van het schooljaar.

Het bestuur (bevoegd gezag)
Onze school maakt sinds 1 januari 2008 deel uit van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ).
Onder dit schoolbestuur vallen 18 basisscholen voor openbaar onderwijs -waaronder 1 school voor
nieuwkomers- en één school voor speciaal basisonderwijs, allen gesitueerd in stadsdeel Oost. De
stichting stelt zich tot doel het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds,
ondernemend basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen leven en werken. De
dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van bestuurder Arnold Jonk. Hij legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht (RVT). De bestuurder wordt ondersteund door een stafbureau met
huisvestings-, personeels- en beleidsmedewerkers, een secretariaat en managementondersteuning.
De stichting heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin
vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting hebben. Voor meer informatie:
STAIJ Cruquiusweg 68-70
1019 AH Amsterdam
T: 020-716 34 61
E: info@staij.nl
www.samentussenamstelenij.nl

Het team van OBS De Kaap
Groepsbezetting
1/2 A Jamila Balali, Bas Terraneo
1/2 B Khadija Boulahdaf, Lia Bon
3 Jonna Berhitu, Margo Menes
4 Fikria Bouniss (tijdelijke vervanger Rawin Samadhan)
5 Chequita Klas-Sijpenhof, Kevin Zwart
6 Joyce Faerber, Bas Terraneo
7 Lara Deul
8 Danielle Christiaanse
Overige taken en functies
ICT Bob Schade
Conciërges Klaas Bergsma
Marcel Coronel
Administratie
Receptie/gastvrouw
Sonja Tamam
Willie Bijenveld
Intern begeleider peuters en groep 1 t/m 3
Intern begeleider groep 4 t/m 8
Julia van der Lee
Arjan Gloudemans
Taal/Leescoördinator Danielle Christiaanse
TSO Coördinator Kevin Zwart
Coördinator culturele activiteiten Chequita Klas-Sijpenhof
Beeldende Vorming (BEVO) Carola Rombouts
Bewegingsonderwijs Bart van Ee
Contact/vertrouwenspersonen Fikria Bouniss
Kevin Zwart
Ondersteuning Kevin Zwart
Merve Eryilmaz
Nefise Kucukunlucan
Cecile van Dam
Touria Ahhadouch
Bas Terraneo
Enise Fidan (LIO)
Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad Danielle Christiaanse
Vacature (MR)
Vacature (GMR)
Vakantieschool Taal Khadija Boulahdaf
Jonna Berhitu
Directeur Rob van Beek

Vakanties en lesvrije dagen in 2020-2021

Vakanties
Herfstvakantie maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Krokusvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Lesvrije (mid)dagen / studiedagen personeel
De Kaap wil een school zijn die zich steeds verbetert. De landelijke en lokale overheden stimuleren het
vergroten van kennis en vaardigheden van teams en individuele leerkrachten door het beschikbaar
stellen van nascholingsgelden. Om verbeteringen tot stand te brengen werken wij samen met diverse
educatieve partners. Deze nascholing valt soms onder en soms na schooltijd.
Maandag 24 augustus – Studiedag – alle leerlingen vrij
Maandag 31 augustus – Herhalingstraining BHV personeel – alle leerlingen 12u vrij
Vrijdag 9 oktober 2020 – Studiedag – alle leerlingen vrij
Vrijdag 4 december 2020- Sinterklaasviering – alle leerlingen 12u vrij
Vrijdag 18 december 2020 – Start kerstvakantie – alle leerlingen 12u vrij
Donderdag 4 + vrijdag 5 februari 2021 – Studiedagen – alle leerlingen vrij
Donderdag 1 april 2021- Studiedag – alle leerlingen vrij
Maandag 7 + dinsdag 8 juni 2021 – Studiedagen – alle leerlingen vrij
Vrijdag 9 juli 2021 – Start zomervakantie – alle leerlingen 12u vrij

Schooltijden alle leerjaren (vóór corona)
Maandag t/m donderdag 8.30 14.30 uur
Vrijdag 8.30 14 uur
We hanteren op De Kaap een continurooster. Het continurooster houdt in dat de kinderen alle dagen
van begin tot einde schooltijd op school zijn en blijven. In de ochtend hebben ze 15 minuten pauze.
Tussen de middag eten ze 15 minuten met de eigen leerkracht. Daarna gaan de kinderen 30 minuten
buiten spelen. Het pleinrooster wordt door een aantal daartoe opgeleide ouders van De Kaap samen
met personeel van de school gedraaid. De overblijfouders ontvangen hiervoor een
vrijwilligersvergoeding.
Op alle dagen gaat de schooldeur om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan naar binnen. Tussen 8.20
uur en 8.30 uur kunt u uw kind zelf naar de klas brengen, daarna niet meer.
Na 8.30 uur wordt de voordeur afgesloten en moet u aanbellen. Omdat de lessen dan al begonnen
zijn, mag u dan niet meer mee de klas in.
De ouders van de kleuters kunnen hun kind om 14.30 uur (op vrijdag om 14 uur) bij de klas ophalen. In
verband met de drukte in het gebouw wanneer álle kinderen aan het einde van de schooldag naar huis
gaan, verzoeken wij de ouders van de groepen 3 t/m 8 buiten voor het schoolgebouw op hun
kind(eren) te wachten.
NB: gedurende de Coronaperiode gelden aangepaste schooltijden en is het gebouw voor ouders niet
toegankelijk.

Administratie
Voor alle vragen van administratieve aard kunt u terecht bij de administratie of de directie.

Groepsleerkrachten
Kleine mededelingen kunt u doen tussen 8.20-8.30 uur. U kunt op dat moment ook een afspraak
maken met de groepsleerkracht voor een gesprek op een ander moment. Houd er rekening mee dat
bij de start van de dag de leerkracht de tijd en aandacht nodig heeft voor de leerlingen. We vinden het
belangrijk dat de leerkrachten om 8.30 uur kunnen starten met de lesdag.

Directie en Intern begeleiders
De directie en intern begeleiders zijn op afspraak beschikbaar voor overleg met ouders.
Een vraag stellen of een afspraak maken kunt u uiteraard per e-mail.
Directeur – Rob van Beek : info@obsdekaap.nl
Intern begeleider peuters en groep 1 t/m 3 – Julia van der Lee : julia@obsdekaap.nl
Intern begeleider groep 4 t/m 8 – Arjan Gloudemans : arjan@obsdekaap.nl

Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet of niet op tijd op school kan komen, moet u dit
8.30 uur telefonisch of per e-mail doorgeven. Ook wanneer uw kind nog geen vijf jaar
oud is, willen wij het graag weten als uw kind niet op school komt.
Het nummer van de school is: 020-693 93 75 en het e-mailadres info@obsdekaap.nl

Telefoongebruik
Met betrekking tot het gebruik van de schooltelefoon hanteren wij de volgende afspraken:
Leerkrachten en leerlingen worden onder schooltijd niet aan de telefoon geroepen.
Wilt u met uw kind duidelijke afspraken maken omtrent ophalen/naar huis gaan en alleen in
dringende gevallen naar school bellen om deze afspraken te veranderen?

Samenwerking met ouders
In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vinden we dat ouders en school een gezamenlijke taak
hebben. Om deze taak serieus te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de communicatie helder en
open is. Ook vinden wij het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de
school in het algemeen en hun eigen kind(eren) in het bijzonder. Met inachtneming van ieders
specifieke deskundigheid wordt gezamenlijk gestreefd naar de optimale ontwikkeling van het kind.
Ouderparticipatie vindt plaats op meerdere niveaus; van het voorlezen voor het slapen gaan, het
geven van gastlessen en het uitvoeren van een Sinterklaasfeest tot meedoen in de medezeggenschap.
De samenwerking tussen het team en de ouders van onze leerlingen zorgt voor een toegevoegde
waarde aan het schoolaanbod.
De Kaap werkt graag met 1 of 2 Klassenouders in elke groep. Deze ouders werken dan samen met de
leerkracht bij het organiseren van activiteiten, zowel schoolbreed als in de groep. Denk aan de
vieringen van Sint en Kerst, de Kinderboekenweek, ondersteuning bij de sportdag, excursies, enz.
Als u klassenouder wilt zijn meldt u zich hiervoor dan zo snel mogelijk aan bij de groepsleerkracht van
uw kind.

Medezeggenschap
Meedenken en meebeslissen is steeds meer een gewone zaak geworden op school. Hierdoor wordt
het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs
krijgen. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat op elke basisschool een
Medezeggenschapsraad moet functioneren. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming
de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en personeel) medezeggenschap te geven. In
de raad zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel. De grootte van de raad wordt
mede bepaald door het aantal leerlingen. Bij ons op school bestaat de Medezeggenschapsraad uit 2
personeelsleden en 2 ouders (Gladys Asantewaa en Angabeen Ejaz-Mahmood). De directeur (Rob van
Beek) is adviseur van de raad en vertegenwoordigt hierin het schoolbestuur. Een ouder of leerkracht
vertegenwoordigt de school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle STAIJscholen.
Financiële bijdragen van de ouders
Het Rijk en de gemeente Amsterdam bekostigen de scholen ten aanzien van het onderwijsleerpakket,
de leerkrachten en het schoolgebouw. Van de ouders wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage voor
extra kosten gevraagd. Van dit geld worden o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, diverse
buitenschoolse activiteiten en projecten, schoolreisjes, verbeteringen en versieringen aan de school
betaald. De vrijwillige bijdrage van ouders wordt beheerd door de administratief medewerker van de
school.
In het najaar ontvangt u een brief met nadere informatie over de Ouderbijdrage. De schoolreisjes zijn
onderdeel van het schoolcurriculum en de school gaat er vanuit dat alle leerlingen meegaan. Als u
financiële problemen ondervindt bij het betalen van de Ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen
met de directie of de administratie om te vragen om een betalingsregeling. U kunt bij het betalen van
de Ouderbijdrage gebruik maken van de Stadspas van de gemeente Amsterdam. U kunt ook contact
zoeken met Ouder-Kind adviseur Gamze Turkmen. Zij kan u voorzien van advies en daarmee helpen
een financiële oplossing te vinden.

Schoolontwikkeling
Onderzoekend en vraag-gestuurd leren binnen thematisch werken
De Kaap stimuleert het onderzoekend en vraag-gestuurd leren bij onze leerlingen door de zaakvakken
thematisch aan te bieden. Dat doen we met behulp van de methode Leskracht. Deze methode biedt
ons allerlei organisatorische modellen en materialen die ons in staat stellen het onderzoekend en
vraag-gestuurd leren binnen thematisch werken praktisch vorm te geven. Het team zal in deze nieuwe
manier van werken de komende jaren worden geschoold en begeleid.

SIL Op School
Om de werkwijze in voorschool en kleutergroepen beter op elkaar te laten aansluiten en zo een
doorgaande ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter optimaal te kunnen waarborgen hebben we
gekozen voor het invoeren van een nieuwe kleutermethode genaamd SIL Op School. De leerkrachten
in de onderbouw worden geschoold en begeleid in het werken met deze nieuwe methode.

Digitale Geletterdheid
Je bent digitaal geletterd als je de volgende 4 vaardigheden beheerst:
*ICT-basisvaardigheden
*Computational Thinking
*Informatievaardigheden
*Mediawijsheid
Deze vaardigheden en vooral de samenhang hiertussen hebben onze leerlingen nodig om nu en straks
goed te kunnen functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als een werkomgeving. Om onze
leerlingen een structurele aanpak te kunnen bieden in het kader van Digitale Geletterdheid hanteert
de Kaap voor alle groepen een leerlijn Digitale Geletterdheid.

De Vreedzame School
De Kaap is een Vreedzame School. Dat betekent dat we de uitgangspunten van De Vreedzame School
gebruiken als richtlijn voor hoe we ons gedragen op school en hoe we bij voorkeur met elkaar willen
omgaan. Alle leerlingen volgen het hele jaar door lessen die daarop gericht zijn. Een van de goed
zichtbare kenmerken van de Vreedzame School is het werken met speciaal opgeleide leerlingmediatoren.
Deze kinderen zijn speciaal getraind om hun schoolgenoten te helpen bij het oplossen
van conflicten tijdens het buiten spelen. De Kaap wil zich als Vreedzame School verder blijven
ontwikkelen en profileren.

Samenwerking kinderopvang/basisschool
Er wordt binnen IKC de Kaap intensief samengewerkt tussen kinderopvang en school. Dat is zichtbaar
in de afstemming van beleid, het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten en het uitwisselen van
personeel (combinatiefunctionaris, jonge kind-specialist) tussen kinderopvang en school. We willen
deze samenwerking verder uitbouwen ter bevordering van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor
onze kinderen.

Rapportage
De school oriënteert zich op een andere vorm van rapportage richting kinderen en ouders. De
verwachting is dat we zullen gaan kiezen voor een digitaal portfolio in plaats van het huidige papieren
schoolrapport.

Ouders
De school wil de communicatie en samenwerking met ouders verder ontwikkelen en uitbouwen, met
name door meer en vaker digitale communicatiemiddelen in te zetten voor informatieoverdracht.
Gezonde School Amsterdam
Gezonde School Amsterdam is een programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan
gezonde voeding en beweging van hun leerlingen. De gemeente Amsterdam en De Kaap hebben hierin
hetzelfde doel: gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de
norm zijn voor alle kinderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt:
De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen;
De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk;
Er is voldoende gymles door een vakleerkracht;
De school stimuleert actief buitenspelen;
De school stimuleert sport- en bewegingsdeelname;
De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende
begeleiding;
De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht
is adequaat.

Eten en drinken
– Bij het 10 uurtje eten we fruit en drinken we water/melk/thee
– Bij de lunch eten we bruin brood en drinken we water/melk/thee.
We adviseren om het brood niet te dik te beleggen.

Gezond trakteren
Blijkt een traktatie toch niet gezond dan zullen we deze helaas aan het eind van de dag mee terug
moeten geven. Kijk voor inspiratie eens op www.gezonde-traktatie.nl of www.gezondtrakteren.nl. Ook
staan in de groepen mappen met daarin ideeën rondom gezonde traktaties. U kunt altijd bij het
personeel van de school vragen om deze map in te mogen zien.

Bewegingsonderwijs
Onze leerlingen krijgen op woensdag en vrijdag bewegingsonderwijs van onze nieuwe vakleerkracht
Bart van Ee in onze eigen sportzaal.
Gymkleding op De Kaap bestaat uit:
een T-shirt en korte broek/legging (over de knie mag ook) of een turnpakje
gymschoenen of turnschoenen met witte zolen en goede grip.
om veiligheidsredenen moeten alle kinderen hun sieraden afdoen en kinderen die lang haar
hebben, moeten dat bij elkaar binden.
kinderen die tijdelijk niet mee kunnen gymmen hebben een briefje van hun ouders bij zich waarop
de reden en de verwachte duur van het niet mee-gymmen staan vermeld. Dat briefje geven de
kinderen af aan meester Niek.
Binnen de school maken we binnenkort nadere afspraken omtrent het douchen na de gymlessen. Die
zullen dan uiteraard met kinderen en ouders gedeeld worden, zodat ieder er rekening mee kan
houden.

Schoolzwemmen
In groep 5 nemen de leerlingen op donderdagmiddag deel aan het schoolzwemmen in het
Sportfondsenbad Oost. De leerkracht van groep 5 informeert de betreffende ouders hier verder over.
Bij het schoolzwemmen is de begeleiding door voldoende ouders noodzakelijk voor een veilige
wandeling naar het zwembad toe.

Passend onderwijs
Ieder kind is uniek. Kinderen van dezelfde leeftijd verschillen op kenmerken als intelligentie,
emotionele ontwikkeling, achtergrond en gezinsomstandigheden. Om aan de verschillen tussen
kinderen tegemoet te komen is passend onderwijs nodig. Dit betekent dat in het onderwijsaanbod
rekening gehouden wordt met de verschillende leermogelijkheden van kinderen en dat geregeld
groepsdoorbroken gewerkt wordt. Dit gedifferentieerde aanbod staat beschreven in groepsplannen
en doelenmuren waarin alle kinderen zijn opgenomen. De meeste leerlingen zullen hun hele
schoolloopbaan aan deze zorg voldoende hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Een aantal
leerlingen zal echter extra hulp nodig hebben. Het zorgtraject op De Kaap richt zich naast de leerlingen
die achterop dreigen te raken ook op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Voor alle
leerlingen streven wij naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Handelingsgericht Werken
Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij bij elk kind kijken wat er nodig is om de volgende
stap in de ontwikkeling te maken. De meeste leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning
van de school. Soms blijkt dat er extra ondersteuning nodig is. In het school-ondersteuningsprofiel
(SOP) staat beschreven welke vormen van ondersteuning De Kaap kan bieden.
Elke ouder die vragen of wensen heeft over de ondersteuning van het eigen kind kan zich wenden tot
de school. Via de Intern Begeleider kan er indien nodig een vorm van extra ondersteuning worden
aangevraagd of een toelating tot een andere (speciale) school worden geregeld. Wanneer een
verwijzing naar een SBO of een SO school toch de beste oplossing lijkt, dan gebeurt dat via een
regionaal werkende onderwijsadviseur. Deze adviseur is onafhankelijk van de school en het
schoolbestuur en is in dienst van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De adviseur kent de
scholen in de eigen regio en kan snel een passende overstap tot stand brengen.
Een goede samenwerking tussen het kind, de ouders, de leerkracht, de intern begeleider en externe
instanties zien wij als een voorwaarde om de juiste zorg voor deze kinderen te organiseren. De
leerkracht kent het kind goed in de onderwijssituatie en kan daardoor samen met de Intern Begeleider
beoordelen of een bepaalde aanpak wel of niet geschikt is. De ouders kennen het kind goed in de
thuissituatie en spelen een grote rol in de begeleiding van het kind en in het contact met de school en
eventuele externe instanties. Het kind zelf is ook een belangrijke factor. Door kinderen een actieve rol
te geven in hun ontwikkeling krijgen ze meer grip op hun leerproces.

Kinderopvang
Bent u op zoek naar kinderopvang, bijvoorbeeld baby- of peuteropvang of buitenschoolse opvang voor
uw kind? Wij hebben binnen de Kaap een samenwerking met Partou Kinderopvang. De pedagogisch
medewerkers van de kinderopvang werken nauw samen met de leerkrachten van De Kaap om er zo
samen voor te zorgen dat kinderen een goede overgang hebben van voorschool naar basisschool. U
kunt uw kind vanaf 1½ jaar al inschrijven voor de peuteropvang. Wilt u meer weten over de
kinderopvang of uw kind nu al aanmelden? Neemt u dan z.s.m. contact op met Alexandra van der
Meulen, vestigingsmanager van Partou op 06-23947267 of met de administratie van De Kaap op 020-
6939375.

De Talententent
De Talententent biedt basisschoolkinderen in stadsdeel Oost sportieve en kunstzinnige activiteiten om
zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen. De Talententent werkt met professionele
vakdocenten en biedt gevarieerde en uitdagende activiteiten. Het volgen van een activiteit bij de
Talententent is niet alleen leerzaam maar vooral ook leuk!
Twee of drie keer per jaar worden er nieuwe, leuke en veelzijdige programma
scholen. Het actuele programma vindt u steeds terug op www.talententent.nl Daar kan uw kind ook
aangemeld worden voor deelname aan activiteiten.
Er valt veel te kiezen op het gebied van kunst en sport, zoals toneel, muziek, dans, schilderen, tennis,
judo, mode maken, talentententband, proefjeslaboratorium, yoga, fotografie, koken, zingen,
breakdance, natuur ontdekken, etc.

Discussiëren Kun Je Leren (DJKL)
De Kaap neemt met de bovenbouwgroepen 6-7 en 8 deel aan het Amsterdamse project Discussiëren
Kun Je Leren. DKJL zet in op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheden van kinderen en
stimuleert meningsvorming en burgerschapsontwikkeling. In dit kader ontwikkelde DKJL een
lesprogramma om leerkrachten en kinderen te helpen dit onder de knie te krijgen. Leerlingen leren
discussiëren aan de hand van stellingen als bijvoorbeeld:
en
DKJL helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers en leert hen
dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn. Leerkrachten
ontvangen handvatten en begeleiding om leerlingen hierbij verder te ondersteunen.
Vakantieschool Taal
De Vakantieschool Taal is er op gericht om de taalvaardigheid van kinderen van groep 6 en 7 te
versterken. In de Vakantieschool Taal hebben de leerlingen gemiddeld één keer per week anderhalf
uur les na schooltijd en drie dagdelen in de schoolvakanties (totaal minimaal 105 uur extra
Nederlandse taalles). De ouders/verzorgers ondersteunen de kinderen en zorgen dat deze bij de
lessen aanwezig zijn.

Leerlingenraad
Er functioneert een Leerlingenraad op school. Vertegenwoordigers vanuit de groepen 4 t/m 8 hebben
in de raad zitting samen met de directeur. De raad komt regelmatig op vrijdag bij elkaar om
schoolzaken te bespreken. Hierdoor krijgen leerlingen structureel een stem in het beleid van de
school. De Leerlingenraad mag meedenken met de leerkrachten en de directie over zaken die de
school nog kan verbeteren.

Leerplicht, verzuim en verlofregeling
Kinderen mogen naar school vanaf vier jaar. Vanaf het moment dat ze vijf zijn worden, zijn ze
leerplichtig. Dit betekent dat ze naar school moeten. Dat staat in de leerplichtwet. Verzuim en verlof is
dan nog maar zeer beperkt mogelijk.
Ouders van kinderen van vijf jaar oud mogen in overleg met de school hun kind maximaal 5 uur per
week thuis houden indien een volle schoolweek voor hen te zwaar is.
Leerplichtige kinderen mogen de school verzuimen als ze ziek zijn, godsdienstige verplichtingen
moeten vervullen of ten gevolge van gewichtige omstandigheden (zoals verhuizing, medische/sociale
indicatie, huwelijk van bloed- of aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van
bloed- of aanverwanten, overlijden van bloed- of aanverwanten).
Extra verlof wegens vakantie kan alleen verstrekt worden in de volgende gevallen:
a) als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent, die in geen enkele schoolvakantie in een
schooljaar vrij kan nemen.
b) om medische redenen.
Zowel van a. (werkgeversverklaring), als van b. (medische verklaring) moet een bewijs overlegd
worden.
De aanvragen voor extra verlof moeten minimaal zes weken van te voren schriftelijk bij de directeur
ingediend worden.
Ouders zijn altijd verplicht de school van het verzuim van hun kind op de hoogte te stellen. De
directeur beoordeelt het verzuim aangaande de gewichtige omstandigheden. Dit kan ten hoogste voor
tien dagen per schooljaar. Gaat het om meer dan tien dagen, dan is altijd goedkeuring van de
leerplichtambtenaar vereist.
Het toezicht vanuit de afdeling leerplicht van de gemeente Amsterdam wordt steeds strenger, vooral
rondom de schoolvakanties. De volgende redenen voor aanvragen van extra verlof rondom de
vakanties worden altijd afgewezen:
– beschikbaarheid (goedkopere) tickets
– tickets zijn al geboekt en ouders hebben zich vergist in de vakantiedata
– vakantiespreiding in het land
– familieleden/reisgenoten die niet in de schoolperiode vakantie kunnen opnemen
– verjaardagen in het buitenland
– ontwijken van files
Het is de directeur van de school niet toegestaan extra verlof te verlenen in de eerste twee weken
voor en na de zomervakantie (zie boven). Alle verzuim in deze periode moet gemeld worden aan de
leerplichtambtenaar. Ook ziekmeldingen in deze periode worden direct doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar. Er wordt dan door Leerplicht gecontroleerd of deze kinderen daadwerkelijk ziek
thuis zijn.
Aanvraagformulieren voor extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden of extra vakantieverlof
kunt u ophalen bij de administratie of bij de directie.

Ouder- en Kindadviseur (OKA)
Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt
voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur Gamze Turkmen. Zij werkt vanuit het
Ouder- en Kindteam Oud-Oost en is elke dinsdag aanwezig op school. In het Ouder- en Kindteam
werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. U kunt bij Gamze terecht met uw
vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar zij kan u ook tips
geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na schooltijd te vinden. De
ouder- en kindadviseur is er dus vooral om u en uw kind te helpen met tips, gesprekken of een
training. Indien nodig kan Gamze de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam bij een
situatie betrekken. Gamze is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als
ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school aan oplossingen voor problemen. Ouder- en
kindadviseur Gamze Turkmen is bereikbaar via 06-21135342 of via g.turkmen@oktamsterdam.nl
.

Gezondheidsonderzoeken JGZ
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen jaarlijks onderzocht op
school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR,
DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.
Partners binnen het IKC
Logopediepraktijk Oost verzorgt logopedie op vaste dagen (ma-wo-vr) binnen De Kaap. FysioHolland
(kinderfysiotherapie) verzorgt begeleiding bij motorische problemen en Fitfood (kinderdiëtisten)
verzorgt begeleiding bij over- of ondergewicht van kinderen. Als u als ouder inschat dat het voor uw
kind wenselijk is om op een van deze terreinen (logopedie, motoriek of gewicht) begeleiding te
krijgen, neemt u dan contact op met de Intern Begeleider.

Bereikbaarheid ouders
Er kunnen op school ongelukjes gebeuren. Wanneer een verwonding zich wat ernstiger laat aanzien,
nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders/verzorgers. Een contactadres voor buitenshuis
werkende ouders is daarom belangrijk. Wilt u dit doorgeven aan de administratie en de
groepsleerkracht? Wanneer er haast geboden is, gaan we zelf met het kind naar de spoedeisende hulp
in het ziekenhuis of bellen 112.

Contactgegevens
De Kaap
Christiaan de Wetstraat 23
1091 NG Amsterdam
T: (020) 69 39 375
E: info@obsdekaap.nl
www.dekaap.amsterdam

Partou Kinderopvang
Vestigingsmanager Alexandra van der Meulen 0623947267

Logopediepraktijk Oost
Logopedisten Chana Counye en Floor Tjon A San
T: 0624804614 of 020-6652243

FysioHolland
Kinderfysiotherapeute Marjoke Kranenborg
T: 020-6946254

Fitfood
Kinderdiëtist Sam Gabriel
T: 020-2600028

Talententent Dynamo
Margriet Batstra
T: 0645134777 E: mbatstra@dynamo-amsterdam.nl

Leerplicht
Leerplichtambtenaar Merel van de Water
T: 0628022164 E: merel.hanna.water@amsterdam.nl

Ouder-en kindadviseur (OKA)
Gamze Turkmen
T: 0621135342 E: g.turkmen@oktamsterdam.nl

Schoolbestuur stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ)
Cruquiusweg 68-70
1019 AH Amsterdam
T: (020) 716 34 61
www.samentussenamstelenij.nl

Klachtencommissie
STAIJ is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de vereniging van openbare scholen.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwenspersoon
STAIJ heeft een externe vertrouwenspersoon, Klaartje Kuitenbrouwer
T: (06) 316 315 49
E: kkuitenbrouwer@hetabc.nl