Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet een MR?

Meedenken en meebeslissen is steeds meer een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs krijgen.

 De “Wet Medezeggenschap Onderwijs” bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad moet zijn. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is als adviserend lid op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

MR taken

  • het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen
  • het bespreken van de gang van zaken op school met het bestuur
  • de bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school
  • de gemeenschappelijke taken met de ouderraad

MR leden

Ouderleden: vacature

Teamleden (vanaf 2016-2017): Isabel Droge en Khadija Boulahdaf

agenda MR 31-10-16

agenda MR 12-12-16

agenda MR 30-01-2017

agenda MR 27-03-2017

Notulen MR De Kaap 31 oktober 2016

Notulen 12-12-16

Notulen 31-01-17